آتش زدن دختر نوجوان پس از تجاوز مردان شیطان صفت


مردان شیطان صفت بعد از تجاوز به دختر نوجوان هندی روی او نفت ریختند. دختر بیگناه زنده زنده سوخت تا جرم مردان شیطان صفت علنی نشود.

مرجع سلامتی

شهرداری