آخرین وضعیت بیماری محمدرضا شجریان از زبان دکتر هاشمی

آخرین وضعیت بیماری محمدرضا شجریان از زبان دکتر هاشمی

دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در خصوص آخرین وضعیت بیماری محمدرضا شجریان استاد آواز ایران توضیحاتی دادند.

آخرین وضعیت بیماری محمدرضا شجریان از زبان دکتر هاشمی

(image)
دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در خصوص آخرین وضعیت بیماری محمدرضا شجریان استاد آواز ایران توضیحاتی دادند.

آخرین وضعیت بیماری محمدرضا شجریان از زبان دکتر هاشمی

اس ام اس جدید

ورزش و زندگی