افزایش حقوق کارگران در سال 95 چگونه است؟


در آستانه تعیین مزد سال 95 کارگران، با تحلیل وضعیت دستمزد 22 کشور و اعلام اینکه فشار هزینه ها باعث شده تا بیکاران با حقوق اندک کار کنند، پیشنهادهایی از سوی وزارت کار به شورای عالی کار ارائه شد.

اندروید

استخدام ایران