امسال خبری از سبد کالا هست یا نه؟


سبد کالا وعده ای که قرار بود تا بر سر سفره نیازمندان با هدف ایجاد امنیت غذایی باشد این روزها در بی خبری مطلق به سرمی برد.

کیمیا دانلود

مجله اینترنتی