بازگشت علی کریمی به دنیای فوتبال

بازگشت علی کریمی به دنیای فوتبال

“علی کریمی” شماره هشت محبوب پرسپولیسی ها از این پس به عنوان مشاور در تیم خونه به خونه فعالیت خواهد کرد.

بازگشت علی کریمی به دنیای فوتبال

(image)
“علی کریمی” شماره هشت محبوب پرسپولیسی ها از این پس به عنوان مشاور در تیم خونه به خونه فعالیت خواهد کرد.

بازگشت علی کریمی به دنیای فوتبال

سپهر نیوز

تکست آهنگ