با ترس کودکان از کوتاه کردن مو چه کنیم؟


کوتاه کردن مو در کودکان کار آسانی نیست، چون دیدن فردی غریبه که در دستش، قیچی دارد و مدام دور و بر آدم می چرخد برای کودک خوف انگیز است. پس، باید دنبال راه حل باشید.

اخبار دنیای دیجیتال