بزرگترین خرگوش دنیا را ببینید + عکس

بزرگترین خرگوش دنیا را ببینید + عکس

خرگوشی با 4 فوت طول به عنوان بزرگترین خرگوش دنیا معرفی شد ، این خرگوش هر سال 2000 هویج و 700 سیب میخورد.

بزرگترین خرگوش دنیا را ببینید + عکس

(image)
خرگوشی با 4 فوت طول به عنوان بزرگترین خرگوش دنیا معرفی شد ، این خرگوش هر سال 2000 هویج و 700 سیب میخورد.

بزرگترین خرگوش دنیا را ببینید + عکس

میهن دانلود

مرجع سلامتی