تکذیب تاخیر دو ساعته آغاز بکار ادارات در 14 فروردین

تکذیب تاخیر دو ساعته آغاز بکار ادارات در 14 فروردین

دبیر هیات دولت گفت: ساعات کاری ادارات روز 14 فروردین طبق معمول همیشه ساعت هشت صبح است و خبر دو ساعت تاخیر در شروع ساعت کاری این روز صحت ندارد.

تکذیب تاخیر دو ساعته آغاز بکار ادارات در 14 فروردین

(image)
دبیر هیات دولت گفت: ساعات کاری ادارات روز 14 فروردین طبق معمول همیشه ساعت هشت صبح است و خبر دو ساعت تاخیر در شروع ساعت کاری این روز صحت ندارد.

تکذیب تاخیر دو ساعته آغاز بکار ادارات در 14 فروردین

فروش بک لینک