جوان نابینا که در کمال ناباوری موج سواری می کند + تصاویر


درکو رابلو جوان نابینایی است که در کمال تعجب موج سواری می کند، او که در بدو تولد نابینا شده است به خاطر علاقه خود و آرزوی پدرش به سمت موج سواری آمده و بسیار موفق است.

اتومبیل

ورزشی