خداحافظی تلخ “حمید سوریان” از دنیای کشتی + فیلم

خداحافظی تلخ “حمید سوریان” از دنیای کشتی + فیلم

“حمید سوریان” نابغه کشتی ایران در رشته فرنگی با ضربه فنی مقابل کشتی گیر قزاق از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

خداحافظی تلخ “حمید سوریان” از دنیای کشتی + فیلم

(image)
“حمید سوریان” نابغه کشتی ایران در رشته فرنگی با ضربه فنی مقابل کشتی گیر قزاق از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

خداحافظی تلخ “حمید سوریان” از دنیای کشتی + فیلم

خبرگزاری اصفهان