خودکشی دسته جمعی مردم فلوجه در محاصره داعشی ها

خودکشی دسته جمعی مردم فلوجه در محاصره داعشی ها

گروه تروریستی تکفیری داعش راه های منتهی به شهر فلوجه عراق را بمب گذاری کرده و مردم در این شهر حبس شده اند.

خودکشی دسته جمعی مردم فلوجه در محاصره داعشی ها

(image)
گروه تروریستی تکفیری داعش راه های منتهی به شهر فلوجه عراق را بمب گذاری کرده و مردم در این شهر حبس شده اند.

خودکشی دسته جمعی مردم فلوجه در محاصره داعشی ها

world press news

باران فیلم