دردسرهای افراد متاهل در تربیت فرزندان


افراد متاهلی که شاغل هستند به نسبت دیگران زمان کمتری را می توانند در اختیار فرزندان خود قرار دهند. کودکان این گونه افراد به بازیهایی رو می آورند که تاثیری چون انزوا طلبی آنها و به خطر افتادن سلامت روانی را در پی خواهد داشت.

bluray movie download

خبر فرهنگیان