دعوت پرستاران به چالش ناهنجار به نام چالش روپوش!


بتازگی چالشی با عنوان «چالش روپوش» به پرستاران ایرانی پیشنهاد می کند که عکس های بدون پوشش و فرم پرستاری خود را به همراه نام و شهر محل خدمت منتشر کنند.

اخبار دنیای تکنولوژی

ابزار رسانه