رئیس جمهور عزادار شد

رئیس جمهور عزادار شد

مادر همسر آقای رئیس جمهور که مدتی به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان بستری بود امروز درگذشت.

رئیس جمهور عزادار شد

(image)
مادر همسر آقای رئیس جمهور که مدتی به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان بستری بود امروز درگذشت.

رئیس جمهور عزادار شد

هنر