رستوران سید جلال افتتاح شد!

رستوران سید جلال افتتاح شد!

در سال های اخیر خیلی از فوتبالیست ها و حتی مربیان رستوران زده اند. به تازگی سد جلال حسینی هم به جمع چهره های رستوران دار پیوست.

رستوران سید جلال افتتاح شد!

(image)
در سال های اخیر خیلی از فوتبالیست ها و حتی مربیان رستوران زده اند. به تازگی سد جلال حسینی هم به جمع چهره های رستوران دار پیوست.

رستوران سید جلال افتتاح شد!

اتومبیل

لردگان