روی زبان نشانه های سرطان دارید اگر؟


چینی ها می گویند زبان سلامت بدن را نشان می دهد . اگر بوی بد دهان و لکه های مشکوک زبانتان شما را نگران کرده است باید نشانه های سرطان روی زبان را بشناسید تا خیالتان راحت شود.

بازی آزاد

ساخت بنر