شاه مازندران ، شرور کلیپ های اینترنتی دستگیر شد


یکی از ارازل و اوباش که با انتشار کلیپ های عربده کشی در فضای مجازی خود را شاه مازندران نامیده بود دستگیر شد.

world press news

مجله اینترنتی