شرور سابقه دار را شاه مازندران نخوانید


دادستان مرکزی مازندران ح با بیان اینکه اشرار تمایل دارند موج روانی در جامعه مطرح و اسطوره سازی قلابی درست کنند، از لقب دادن شاه مازندران به یک شرور سابقه دار در مازندران انتقاد کرد.

سایت استخدامی

ماشین های جدید