صدور دو هفته ای “کارت هوشمند ملی”


مدیرکل نگهداری و مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال کشور از انجام صدور “کارت هوشمند ملی” ظرف 15 روز از زمان ثبت درخواست خبر داد.

سپهر نیوز

قرآن