فروش دختر افغانی به پسر دستفروش!


دختر نوجوان وقتی متوجه شد پدر پیرش او را 16 میلیون تومان به یک دستفروش فروخته است، از خانه فرار و از پدرش شکایت کرد.

اخبار کارگران