مخفی کردن کودک 9 ساله در گودال از ترس داعش

مخفی کردن کودک 9 ساله در گودال از ترس داعش

مخفی کردن کودک 9 ساله به مدت 37 روز در یک گودال عمیق تصمیمی بود که یک مادر عراقی از ترس داعش و برای در امان ماندن فرزندش انجام داد.

مخفی کردن کودک 9 ساله در گودال از ترس داعش

(image)
مخفی کردن کودک 9 ساله به مدت 37 روز در یک گودال عمیق تصمیمی بود که یک مادر عراقی از ترس داعش و برای در امان ماندن فرزندش انجام داد.

مخفی کردن کودک 9 ساله در گودال از ترس داعش

اسکای نیوز

عرفان دینی