موجودات فضایی به زمین پیام فرستادند!

موجودات فضایی به زمین پیام فرستادند!

دانشمندان برای اولین بار سیگنالهای رادیوی را کشف کردند که به صورت تکرار شونده از منبعی ناشناخته در فضا ارسال می شود . آیا موجودات فضایی به زمین پیام می فرستند یا موضوع چیز دیگری است؟

موجودات فضایی به زمین پیام فرستادند!

(image)
دانشمندان برای اولین بار سیگنالهای رادیوی را کشف کردند که به صورت تکرار شونده از منبعی ناشناخته در فضا ارسال می شود . آیا موجودات فضایی به زمین پیام می فرستند یا موضوع چیز دیگری است؟

موجودات فضایی به زمین پیام فرستادند!

تکنولوژی جدید

تلگرام