نجات نوزاد از داخل ظرف روغن داغ + تصاویر + 16


نوزادی به طرز معجزه آسا بعد از غوطه رو شدن در داخل ظرف روغن داغ نجات یافت . علی رقم نظر پزشکان نجات نوزاد موفقیت آمیز بود.

روزنامه قانون

روزنامه قانون