نگرانی آمریکا از کانال کشتیرانی آب های شمال تا جنوب ایران

نگرانی آمریکا از کانال کشتیرانی آب های شمال تا جنوب ایران

کانال کشتیرانی که آب های شمالی و جنوب ایران را به هم متصل می کند موجب نگرانی آمریکا برای از دست دادن کانال سوئز شده است.

نگرانی آمریکا از کانال کشتیرانی آب های شمال تا جنوب ایران

(image)
کانال کشتیرانی که آب های شمالی و جنوب ایران را به هم متصل می کند موجب نگرانی آمریکا برای از دست دادن کانال سوئز شده است.

نگرانی آمریکا از کانال کشتیرانی آب های شمال تا جنوب ایران

اس ام اس جدید

فستیوال فیلم