کالبدشکافی، چندش آورترین واحد درسی! + تصاویر

کالبدشکافی، چندش آورترین واحد درسی! + تصاویر

قورباغه و موش ها یکی از رایج ترین حیواناتی هستند که در دبیرستان ها و مراحل پایین تر از دانشگاه تشریح و کالبدشکافی می شوند.

کالبدشکافی، چندش آورترین واحد درسی! + تصاویر

(image)
قورباغه و موش ها یکی از رایج ترین حیواناتی هستند که در دبیرستان ها و مراحل پایین تر از دانشگاه تشریح و کالبدشکافی می شوند.

کالبدشکافی، چندش آورترین واحد درسی! + تصاویر

عکس

ساخت بنر