برچسب: 7 و

7 تبلیغ دروغ ماهواره ای! پزشکی و آرایشی

آنچنان با اشتیاق پای برنامه های ماهوراه ای می نشینیم و به تبلیغات آنها توجه می کنیم که هرچیزی را به راحتی قابل باور می دانیم. آشنا شوید با بزرگترین دروغ های تبلیغ ماهواره ای که خبر دانشجویی ترانه