آکنه با اهدای خون درمان نخواهد شد

آکنه با اهدای خون درمان نخواهد شد

آکنه بیماری پوستی است و اغلب بر روی صورت، گردن، پشت و شانه ها ظاهر می شود و اهدای خون هم تاثیری در درمان آکنه ندارد.

آکنه با اهدای خون درمان نخواهد شد

(image)
آکنه بیماری پوستی است و اغلب بر روی صورت، گردن، پشت و شانه ها ظاهر می شود و اهدای خون هم تاثیری در درمان آکنه ندارد.

آکنه با اهدای خون درمان نخواهد شد

مرجع سلامتی