احضار مدیر شبکه سه بخاطر یک فیلم!

احضار مدیر شبکه سه بخاطر یک فیلم!

طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی تهران با توجه به تاثیرپذیری فردی از یکی از فیلم های علیرضا افخمی مدیر شبکه سه به اتهام تسبیب قتل احضار شد.

احضار مدیر شبکه سه بخاطر یک فیلم!

(image)
طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی تهران با توجه به تاثیرپذیری فردی از یکی از فیلم های علیرضا افخمی مدیر شبکه سه به اتهام تسبیب قتل احضار شد.

احضار مدیر شبکه سه بخاطر یک فیلم!