ارتوکراتولوژی روشی غیر جراحی برای درمان نزدیک بینی چشم

ارتوکراتولوژی روشی غیر جراحی برای درمان نزدیک بینی چشم

ارتوکراتولوژی روشی غیر جراحی است که به آرامی موجب تغییر شکل قرنیه می شود. این روش ریسک بسیار کمی دارد و برای اصلاح نزدیک بینی در بزرگ سالان و کودکان مناسب است.

ارتوکراتولوژی روشی غیر جراحی برای درمان نزدیک بینی چشم

(image)
ارتوکراتولوژی روشی غیر جراحی است که به آرامی موجب تغییر شکل قرنیه می شود. این روش ریسک بسیار کمی دارد و برای اصلاح نزدیک بینی در بزرگ سالان و کودکان مناسب است.

ارتوکراتولوژی روشی غیر جراحی برای درمان نزدیک بینی چشم

اتوبیوگرافی