ازدواج با شرط بچه دار نشدن خوب است یا بد؟

ازدواج با شرط بچه دار نشدن خوب است یا بد؟

شاید ندانید وقتی خواستگار شرط ازدواج را بچه دار نشدن میگذارد چه کار کنید و چه جوابی به او بدهید ؟ زندگی بدون بچه چگونه است ؟

ازدواج با شرط بچه دار نشدن خوب است یا بد؟

(image)
شاید ندانید وقتی خواستگار شرط ازدواج را بچه دار نشدن میگذارد چه کار کنید و چه جوابی به او بدهید ؟ زندگی بدون بچه چگونه است ؟

ازدواج با شرط بچه دار نشدن خوب است یا بد؟

مجله اتومبیل