اسرار عجیب شهر شادیاخ در نیشابور

اسرار عجیب شهر شادیاخ در نیشابور

شادیاخ یکی از محله های شهر کهن نیشابور بوده است که پر از رمز و راز است , تصاویر عجیبی را از شهر شادیاخ در ادامه مشاهده میکنید.

اسرار عجیب شهر شادیاخ در نیشابور

(image)
شادیاخ یکی از محله های شهر کهن نیشابور بوده است که پر از رمز و راز است , تصاویر عجیبی را از شهر شادیاخ در ادامه مشاهده میکنید.

اسرار عجیب شهر شادیاخ در نیشابور

طاووس موزیک