بهترین و بدترین شهرها برای زندگی درسال 2016 کدامند؟

بهترین و بدترین شهرها برای زندگی درسال 2016 کدامند؟

شهر ملبورن استرالیا برای ششمین بار متوالی در رتبه بندی شهر ها به عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی، از نظر ارائه خدمات مختلف آموزشی و درمانی و پزشکی به ساکنان آن، معرفی شده است.

بهترین و بدترین شهرها برای زندگی درسال 2016 کدامند؟

(image)
شهر ملبورن استرالیا برای ششمین بار متوالی در رتبه بندی شهر ها به عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی، از نظر ارائه خدمات مختلف آموزشی و درمانی و پزشکی به ساکنان آن، معرفی شده است.

بهترین و بدترین شهرها برای زندگی درسال 2016 کدامند؟

پرشین موزیک