جزئیات آتش سوزی تالار عروسی در تهرانسر

جزئیات آتش سوزی تالار عروسی در تهرانسر

پس از حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد که حریق در یک مجتمع فرهنگی تفریحی به مساحت حدود 5000 متر مربع رخ داده و کانون آن سالنی پذیرایی و رستورانی سنتی به مساحت حدود 300 متر مربع بود که در مجاورت چندین باب مغازه قرار داشت.

جزئیات آتش سوزی تالار عروسی در تهرانسر

(image)
پس از حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد که حریق در یک مجتمع فرهنگی تفریحی به مساحت حدود 5000 متر مربع رخ داده و کانون آن سالنی پذیرایی و رستورانی سنتی به مساحت حدود 300 متر مربع بود که در مجاورت چندین باب مغازه قرار داشت.

جزئیات آتش سوزی تالار عروسی در تهرانسر

نفت آموزش پرورش دولتی