“دمنوش بنفشه” و تاثیر فوق العاده آن بر روی کم خوابی

“دمنوش بنفشه” و تاثیر فوق العاده آن بر روی کم خوابی

مزاج گیاه بنفشه سرد و تر است، اگر بی خوابی ما ناشی از خشکی مغز یا گرم و خشک بودن دِماغ باشد، گل بنفشه می تواند برای درمان کم خوابی داروی خوبی محسوب شود مشروط بر اینکه مزاج فرد در نظر گرفته شود.

“دمنوش بنفشه” و تاثیر فوق العاده آن بر روی کم خوابی

(image)
مزاج گیاه بنفشه سرد و تر است، اگر بی خوابی ما ناشی از خشکی مغز یا گرم و خشک بودن دِماغ باشد، گل بنفشه می تواند برای درمان کم خوابی داروی خوبی محسوب شود مشروط بر اینکه مزاج فرد در نظر گرفته شود.

“دمنوش بنفشه” و تاثیر فوق العاده آن بر روی کم خوابی

بک لینک