دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنها خوابیدن

دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنها خوابیدن

مشکلات کودکان موقع خواب یا دیدن کابوس و جیغ زدن است یا کلا ترس از تنها خوابیدن دارند که هر دو مشکل را بررسی و درمان میکنیم.

دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنها خوابیدن

(image)
مشکلات کودکان موقع خواب یا دیدن کابوس و جیغ زدن است یا کلا ترس از تنها خوابیدن دارند که هر دو مشکل را بررسی و درمان میکنیم.

دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنها خوابیدن

اتوبیوگرافی