روانشناسی رنگ ها با اینستاگرام!

روانشناسی رنگ ها با اینستاگرام!

محققان آمریکایی متوجه شدند که رابطه ای بین استفاده از رنگ و وضعیت روحی کاربران در عکس های اینستاگرام آنها وجود دارد.

روانشناسی رنگ ها با اینستاگرام!

(image)
محققان آمریکایی متوجه شدند که رابطه ای بین استفاده از رنگ و وضعیت روحی کاربران در عکس های اینستاگرام آنها وجود دارد.

روانشناسی رنگ ها با اینستاگرام!

عرفان دینی