شاه مازندران همچنان متواری است


تعدادی از اراذل و اوباش مازندران که اقدام به انتشار تصاویر به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه کرده بودند دستگیر و تعدادی تحت تعقیب هستند. اوباش مشهور به شاه مازندران متواری است.

free download movie

نخبگان