فیلم رجز خوانی برای داعش به سبک لات های تهران

فیلم رجز خوانی برای داعش به سبک لات های تهران

گروهی از لات های تهران با یک رجز خوانی مخصوص برای داعش نظر خود را در مورد این گروهک اعلام کردند.

فیلم رجز خوانی برای داعش به سبک لات های تهران

(image)
گروهی از لات های تهران با یک رجز خوانی مخصوص برای داعش نظر خود را در مورد این گروهک اعلام کردند.

فیلم رجز خوانی برای داعش به سبک لات های تهران

کانون نماز