قبیله ای که از عشق زیادمردگانشان رامومیایی می کنند+عکس

قبیله ای که از عشق زیادمردگانشان رامومیایی می کنند+عکس

قبیله ای در پاپوآ،جسد مردگان را بوسیله دود مومیایی می کنند و بدین ترتیب تا صدها سال آن را در بهترین وضعیت دارند.

قبیله ای که از عشق زیادمردگانشان رامومیایی می کنند+عکس

(image)
قبیله ای در پاپوآ،جسد مردگان را بوسیله دود مومیایی می کنند و بدین ترتیب تا صدها سال آن را در بهترین وضعیت دارند.

قبیله ای که از عشق زیادمردگانشان رامومیایی می کنند+عکس

سایت خبری زندگی