لباس اولیه المپیک بر تن مربی بهداد سلیمی

لباس اولیه المپیک بر تن مربی بهداد سلیمی

ایوان گارچف مربی و مشاور بلغاری وزنه برداری ایران درسفر به ریو لباس اولیه کاروان که بسیار مورد انتقاد بود را بر تن کرد.

لباس اولیه المپیک بر تن مربی بهداد سلیمی

(image)
ایوان گارچف مربی و مشاور بلغاری وزنه برداری ایران درسفر به ریو لباس اولیه کاروان که بسیار مورد انتقاد بود را بر تن کرد.

لباس اولیه المپیک بر تن مربی بهداد سلیمی

bluray movie download