ماجرای خودکشی “بابک رفعتی” داور ایرانی مقیم آلمان


چهارسال پیش “بابک رفعتی” داور ایرانی مقیم آلمان به دلایلی دست به خودکشی زد می گوید آن خودکشی نتیجه فشارهای واردشده بر وی بود.

علم و فناوری

مدلینگ