چشمان پسربچه با گریه خون از حدقه بیرون آمد+ تصاویر+18

چشمان پسربچه با گریه خون از حدقه بیرون آمد+ تصاویر+18

سه ماه پیش یکباره متوجه گریه های لخته خونی از چشمان پسرم شدم ، چند ثانیه طول نکشید که چشمانش بیرون زد و از وحشت نمی توانستم حتی به او نگاه کنم.

چشمان پسربچه با گریه خون از حدقه بیرون آمد+ تصاویر+18

(image)
سه ماه پیش یکباره متوجه گریه های لخته خونی از چشمان پسرم شدم ، چند ثانیه طول نکشید که چشمانش بیرون زد و از وحشت نمی توانستم حتی به او نگاه کنم.

چشمان پسربچه با گریه خون از حدقه بیرون آمد+ تصاویر+18