برای عشق هویت خود را از دست نده


در شروع یک عشق گرم و صمیمی بین دو نفر زمانی که شما دوست دارید خوشایند و مطلوب به نظر برسید همیشه این احتمال وجود دارد که چیزی از وجود خودتان را از دست بدهید و آن هویت شماست.

استخدام

تکست آهنگ