تفاوت های افسردگی و وسواس فکری در میان مردان و زنان


زمانی که صحبت از افسردگی در میان باشد اغلب فکر می کنیم که زنان بیشتر به این بیماری مبتلا شده و وسواس فکری را نیز بیشتر در مردان می بینیم. در حالیکه جنسیت نوع این بیماری های روانی را تعیین نمی کند.

سیستم اطلاع رسانی

تکنولوژی جدید