جزئیات آتش سوزی در قهوه خانه سنتی غرب تهران


آتش سوزی قهوه خانه ای در غرب پایتخت که منجر به محفوظ شدن تعدادی جوان شده بود بدون تلفات جانی و با موفقیت مهار شد.

free download movie

خبرگذاری خوزستان