دستگیری 2 نفر دیگر از اراذل و اوباش تلگرام


درادامه دستگیری اراذل و اوباش اینترنتی مازندران 2 تن دیگر هم به دام پلیس افتادند. تنها یک نفر فراری و تحت تعقیب است.

آلرژی و تغذیه

روزنامه قانون