صدور کارت اعتباری خرید لوازم خانگی منتفی شد!


رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از منتفی شدن صدور کارت اعتباری خرید لوازم خانگی خبر داد.

تکنولوژی جدید

خبرگذاری اصفحان