عادات غذایی که منجر به کم خونی می شوند


کم خونی یک بیماری بسیار شایع و به معنی تعداد کم گلبول های قرمز و یا سطح پایین هموگلوبین می باشد، البته این بیماری در صورتی که برنامه تغذیه صحیح باشد و منابع غنی آهن مصرف شود از بین می رود.

سایت استخدامی