قیمت نفت ایران بازهم تغییر کرد


در ادامه سقوط آزاد قیمت نفت در معاملات منتهی به 33 ژانویه ، قیمت نفت ایران بازهم دچار کاهش شد.

عکس

نخبگان